Informacje o grupie

Zakres działania

  • Celem prac grupy roboczej jest rozwój narzędzi i zastosowań technologii pozyskiwania i analizy informacji muzycznej (ang. Music Information Retrieval) w celu rozwijania szeroko rozumianych badań interdyscyplinarnych w zakresie muzykologii, a zwłaszcza etnomuzykologii (subdyscypliny zajmującej się tzw. muzyką tradycyjną).
  • Zarówno w przypadku zapisów nutowych, jak i fonograficznych folkloru muzycznego mamy do czynienia z dużymi repozytoriami, których skuteczne wykorzystanie nie może się obyć bez metod ilościowych, umożliwiających skuteczne wyszukiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji zawartych w takich kolekcjach.
  • Prace grupy dotyczyć będą wypracowania koncepcji i stworzenia platformy cyfrowej wyposażonej w nowoczesne narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i wyszukiwania informacji muzycznej, w szczególności, ale nie tylko, w odniesieniu do polskiej muzyki ludowej.
  • Stworzenie platformy pozwoli osiągnąć kilka celów obejmujących m.in. zachowanie i ochronę tradycyjnej muzyki polskiej poprzez digitalizację, przetwarzanie i udostępnianie do badań archiwalnych nagrań muzyki ludowej, rozbudowę istniejących repozytoriów o nowe nagrania z wykorzystaniem nowoczesnych technik nagraniowych, a także włączenie polskich zasobów transkrypcyjnych do europejskiego dziedzictwa muzyki tradycyjnej.

PRZEDMIOT PRACY
Przedmiotem prac będą zasoby muzyczne istniejące w dwóch postaciach:

Dźwiękowe zapisy (rejestracje) autentycznych wykonań muzyki ludowej od 1945 r. (z nielicznymi przykładami nagrań jeszcze starszych), w tym muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej, zarejestrowane w postaci analogowej, a obecnie poddane digitalizacji;

Historyczne zapisy muzyki ludowej, sięgające od XIX wieku (ok. 20 000 melodii zapisanych w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga), po transkrypcje nutowe nagrań powojennych (ok. 5 000), zapisane w dedykowanym kodzie cyfrowym (EsAC) umożliwiającym zastosowanie technik informatycznych do analiz morfologicznych i wyszukiwania podobieństw w zasobach pochodzących z różnych źródeł i okresów.

Zespół badawczy

Kierownik grupy
dr hab. Ewa Dahlig-Turek (IS PAN)

Komitet konsultacyjno-doradczy
dr inż. Cezary Mazurek (PCSS)

Zespół

dr inż. Magdalena Chudy (IS PAN)
dr Jacek Jackowski (IS PAN)

dr inż. Ewa Łukasik  (II PP)

mgr inż. Robert Cecko (PCSS)
dr Michał Kozak (PCSS)
dr inż. Ewa Kuśmierek (PCSS)
mgr Mariusz Owsianny (PCSS)
mgr inż. Tomasz Parkoła (PCSS)
mgr inż. Marcin Werla (PCSS)